Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marta Joanna  KORYCKA

Marta Joanna KORYCKA

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 56

Status: powołany - 08.11.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI doraźna członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-11-10 11:30:18 test SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-27 13:19:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 6 listopada 2020 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:44:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:52:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:55:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:58:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Janowiec Wielkopolski za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-11-27 14:01:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:03:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021– 2023 XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:07:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:10:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2027” XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:41:28 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 1) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;" XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:42:24 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 2) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:43:05 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 3 akapicie zdania "W zapisach dotyczących zwolnień z podatku uszczegółowiono, iż zwolnienia nie dotyczą sytaucji, w których zwalniany przedmiot opodatkowania zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:49:50 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 1 akapicie zdania "Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, z dnia 26.10.2020 r." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 15:08:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 84 tyś zł dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:50:53 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt. w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku przygotowanym przez Burmistrza XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:16:30 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Bartosza Bembnisty w sprawie usunięcia punktu 9 z porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:18:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:09:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:31:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:52:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:06:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:39:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2020-12-21 14:42:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2020-12-21 14:46:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2021 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:51:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:55:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 15:01:01 Głosowanie nad projektem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 15:04:15 Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:51:13 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie kwoty 50 tyś. zł przeznaczonych na realizacje dokumentacji na kładkę na rzece w miejscowości Wełna w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:01:46 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wyłączenie z realizacji inwestycji „Wieża ciśnień” w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:36:32 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji „kładka na rzece w miejscowości Wełna” w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:38:15 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji Wieża ciśnień w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2020-12-21 15:00:09 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o utrzymanie wynagrodzenia Burmistrza na dotychczasowym poziomie w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:46:46 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 700;70005 w par. 0770 zwiększono o 100.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w dziale 758;75802 w par. 2750 przyjęto do budżetu w kwocie 37.869,00 zł środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych gmin, w dziale 855;85501 w par. 2060 zmniejszono o 12.789,00 zł dotację na świadczenia wychowawcze, w dziale 855;85502 w par. 2010 zmniejszono o 33.582,00 zł dotację na świadczenia rodzinne. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:49:54 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 758;75818 w par. 4810 ponadto zwiększono o 115.869,00 zł rezerwę ogólną (wynik zmian wynosi 55.869,00 zł); w dziale 754;75412 zmniejszono o 7.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania OSP oraz zwiększono o 7.000,00 zł środki na inwestycje dotyczące rozbudowy remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim, w związku z pracami dodatkowymi, w dziale 855;855501 zmniejszono o 12.789,00 zł planowane wydatki na świadczenia wychowawcze oraz w 85502 o 33.582,00 zł planowane wydatki na świadczenia rodzinne, w zw. ze zmniejszeniem dotacji na te cele, w dziale 900;90015 w par. 4260 zmniejszono o 30.750,00 zł wydatki na zakupy energii oraz o 16.000,00 zł wydatki na spłaty zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, zwiększono natomiast o 46.750,00 zł wydatki na usługach pozostałych, w dziale 921;92109 w par. 2480 zmniejszono o 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim, w dziale 921;92116 w par. 2480 zwiększono o 30.000,00 z planowaną dotację podmiotową dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim w zw. z dodatkowymi potrzebami w funduszu płac zgłoszonymi przez Dyrektora Biblioteki. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:03:47 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:08:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:10:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 21 grudnia 2021 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:53:22 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso polegającej na zmianie w paragrafie 3 poz. nr 12 w tabeli z Grześkowiak Anita na Zaborowski Radosław. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:54:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:56:43 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso polegającej na zmianie w paragrafie 2 poz. nr 12 w tabeli z Grześkowiak Anita na Zaborowski Radosław. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:57:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:01:08 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Henryka Zygaja w sprawie kandydatury radnej Moniki Woźniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:02:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:04:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2020 roku XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:06:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2020 rok XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:07:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:09:26 Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018 – 2020” XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:10:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Janowiec Wielkopolski XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:12:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:14:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:07:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:08:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 lutego 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:32:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:39:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:41:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:50:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na dodaniu w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu numeru uchwały: XXV/199/21 XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:51:28 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 11 Regulaminu przyznawania Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2021 roku: § 11. Wysokość „Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski” ustalana jest corocznie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium uczniom spełniającym kryteria., przy czym nie może być ona mniejsza niż 500 zł oraz wyższa niż 1000 zł. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:52:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:40:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:45:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:48:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2020 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:02 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego polegającej na zmianie słów w paragrafie 1 oraz uzasadnieniu : "nr 2330C Laskowo - Recz" na "nr 2328C Janowiec Wlkp. - Rzym" XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:38:30 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Kazimierza Zabłockiego o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w paragrafie 1 ustęp 2 w kwocie 30 zł. i w ust. 3 - 60 zł XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 13:11:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 13:12:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2021 r. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 14:10:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2021-04-28 14:14:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 14:55:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:28:21 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:32:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:36:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:38:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:40:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:47:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:52:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:54:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021 r., skorygowanej w dniu 4 marca 2021 r. w zakresie utworzenia szkół dla dorosłych XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:26:43 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na usunięciu zmiany w wydatkach budżetowych: w dziale 754;75412 przeniesiono planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego wozu strażackiego dla OSP w Tonowie z par. 6060 na par. 6230 w związku z koniecznością przekazania środków na dofinansowanie zakupu w formie dotacji dla stowarzyszenia OSP XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:46:43 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty polegających na dopisaniu w paragrafie 1: ust. 1 a) 60 i w ust. 1 b) 80 oraz nadaniu nowego brzmienia w paragrafie 1 ust. 2: "Wymienione w ust. 1 bonifikaty przysługują tylko tym nabywcom lokali mieszkalnych, którzy w dniu złożenia wniosku o nabycie mieszkania legitymują się minimum 5-letnim okresem najmu nabywanego mieszkania oraz osobom bliskim tych najemców wymienionych w art. 691 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740 ), które stale zamieszkiwały z najemcą lokalu do chwili jego śmierci, co najmniej od 5 lat, z którymi został zawarty stosunek najmu." XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:51:30 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego polegających na: w załączniku nr 2 w punkcie 3 wyrażanie Miejsce pracy/nauki zastąpić Imię i Nazwisko, wyrażanie Źródło dochodu zastąpić Miejsce pracy/nauki i wyrażanie Wysokość dochodu w zł zastąpić Źródło dochodu/wysokość dochodu w zł XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:14:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:55:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:01:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:13:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:15:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:21:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:24:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:26:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:35:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:40:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:09:26 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:20:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska." XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:12:04 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2022-02-23 13:14:50 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/274/22 oraz o punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/275/22 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 grudnia 2021 r. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:03:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2021 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:07:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:09:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021 – 2023” XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:13:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:12:49 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym polegającej na usunięciu zwrotu "Na podstawie" z podstawy prawnej uchwały. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:16:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:18:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:21:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:23:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:25:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:28:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:29:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:31:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:32:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-03-29 13:06:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:07:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 lutego 2022 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:51:06 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegającej na zmianie w dochodach budżetowych w dziele 852;85214 w par. 0960 przyjęcie do budżetu w kwocie 3.000,00 zł środków z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym mieszkańcom Zrazimia na skutek silnych wiatrów oraz zaplanowanie tego zadania w wydatkach budżetowych z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla poszkodowanych mieszkańców XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:52:08 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:54:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:57:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:59:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2021 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:02:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:06:12 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:20:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:26:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:29:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:31:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:18:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Henryka Zygaja w sprawie przyznania Sołtysom Gminy Janowiec Wielkopolski miesięczną dietę w wysokości 470 zł XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2022-05-19 13:11:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2022 r. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:44:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:47:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:16:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:38:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:40:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:43:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:50:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:51:41 Głosowanie w sprawie poprawki do Punkt 2 Regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/…./22 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 maja 2022 r. otrzymuje brzemiennie: „2. Kąpielisko strzeżone jest przez ratowników w sezonie kąpielowym przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11:00 – 19:00 i podzielone jest na strefy:” XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:53:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:57:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:07:59 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu 14. z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22 ": na: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22" XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:12:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:16:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:53:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:56:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:59:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:01:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:04:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:08:10 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/323/22 i zmianę numeracji porządku obrad. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:09:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:09:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:41:03 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:44:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2023 r. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:48:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:51:26 Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 października 2022 roku o to, by w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok pozostawić stawki tego podatku na poziomie obowiązującym w 2022 roku XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:52:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:54:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:59:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli polegającej na nadaniu nowego brzemienia paragrafowi 3: "§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego występuje: 1) dyrektor szkoły/przedszkola – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący; 2) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania do pracy związkowej może wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa. 2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Zakładową Organizację Związkową oraz podpisany przez dyrektora szkoły. 3. Dyrektorowi szkoły/przedszkola nagrodę przyznaje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. 4. Wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody: 1) imię i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego; 4) staż pracy pedagogicznej; 5) nazwę szkoły/przedszkola; 6) zajmowane stanowisko; 7) otrzymane dotychczas nagrody; 8) ocenę pracy pedagogicznej; 9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody." XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:00:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:02:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:04:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:12:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032” XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:14:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:15:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:17:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:47:47 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. polegającej na dodaniu w paragrafie 1. w nawiasie numeru pozycji Monitora Polskiego tj. "995". XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:37:44 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 polegającej na usunięciu § 4 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów z § 5 na § 4 i z § 6 na § 5. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:38:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:41:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:44:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:48:52 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok polegającej na zmianie treści § 3 z ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” na „Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:49:33 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:52:45 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok polegającej na dodaniu treści do § 13 ust. 3: „3. Przebieg konsultacji: a) konsultacje ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - trwały od 13 do 23 stycznia 2023 roku, b) informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji i formularz zgłoszenia uwag zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłano zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag, c) zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji, we wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące treści uchwały.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:54:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:58:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:03:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:06:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:09:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:05:42 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030, wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLV/360/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 12,13,14. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:06:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:40:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:44:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 14:21:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 14:24:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:37:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 14:26:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-03-28 13:06:46 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28.02.2023 r. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:08:57 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/367/23 i punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/368/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 13,14,15. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:10:23 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:11:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 marca 2023 r. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:20:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:25:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:01:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:09:24 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:11:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:10:26 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków , wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/389/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 15, 16,17, 18 na 16,17,18, 19. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:11:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:50:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:52:59 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:56:01 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:00:33 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na zmianie treści paragrafu 1 z: "§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 624/6 o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00011030/7; niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/9 o pow. 0,0047 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006376/6 oraz niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/11 o pow. 0,0463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006775/3, z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz zaplecze dla realizacji działań z zakresu polityki senioralnej dla seniorów z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski." na "§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 624/6 o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00011030/7; niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/9 o pow. 0,0047 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006376/6 oraz zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/11 o pow. 0,0463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006775/3, z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz zaplecze dla realizacji działań z zakresu polityki senioralnej dla seniorów z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski." L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:05:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:11:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:13:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Janowiec Wielkopolski i efektów jego realizacji za rok 2022 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:15:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:17:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:22:09 Głosowanie w sprawie wniosku komisji rady o zmianę treści paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego z: "§ 1. Nadać rondu w miejscowości Janowiec Wielkopolski, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Śniadeckich, Podgórnej, Powstańców Wielkopolskich i Tadeusza Kościuszki, położonemu na działkach o numerach 321, 322 i 323 - stanowiących drogi gminne, nazwę: …….." na: "§ 1. Nadać rondu w miejscowości Janowiec Wielkopolski, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Śniadeckich, Podgórnej, Powstańców Wielkopolskich i Tadeusza Kościuszki, położonemu na działkach o numerach 321, 322 i 323 - stanowiących drogi gminne, nazwę: Janowy Młyn." L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:22:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:11:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 sierpnia 2023 r. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:26:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:09:02 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: " 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Żerniki, Wełna, Posługowo, Kołdrąb, Sarbinowo Drugie, Miniszewo, Gącz i Ośno – gmina Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/428/24." i punkt "16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/429/24" oraz tym samym zmianę numeracji porządku obrad. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:09:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 18 grudnia 2023 r. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:51:19 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:53:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:55:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:59:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:02:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:03:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju” LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:09:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:17:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:38:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2023 roku LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:39:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2024– 2028 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:42:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Żerniki, Wełna, Posługowo, Kołdrąb, Sarbinowo Drugie, Miniszewo, Gącz i Ośno – gmina Janowiec Wielkopolski LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:44:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za