Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Barbara POLUS

Barbara POLUS

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 97, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA REWIZYJNA stała członek
KOMISJA GOSPODARKI, BUDŻETU I FINANSÓW doraźna przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:05 Przyjęcie porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:33:49 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:37:14 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:43:33 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-11-30 13:47:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:53:55 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:56:32 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:00:04 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:04:30 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/18 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/18 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/8/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/9/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/10/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2018-11-30 w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2018-12-28 13:14:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:15:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:54:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/20/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/21/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:19:46 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:22:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:25:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/26/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:25:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/27/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:40:27 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/28/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:46:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/29/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:50:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/30/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2019 r.; wystąpienie Przewodniczącego komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:51:58 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/32/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:56:09 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/25/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:22:39 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego pana Kazimierza Zabłockiego nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-12-28 15:37:31 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 10 porządku odrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:09:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:38:36 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/33/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:40:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2018 roku IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:43:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/35/19 w sprawieustanowienia przedstawicieli Gminy Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w kadencji 2019-2023 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:48:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:50:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:58:02 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:17:45 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:42:51 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:51:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:11:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:13:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:11:15 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:14:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:09:15 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr VI/54/19" i zmienę numeracji porządku obrad. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:10:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:52:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:54:14 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/46/19 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:57:04 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/47/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:59:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:02:13 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:29:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/51/19 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:31:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:33:29 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/53/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/54/19 w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:03 Głosowanie nad zmianą treści załącznika nr 1 do uchwały nr VI/50/19 w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018, polegającą na zmianie daty z 14.08.2017 r. na 14.08.2018 r. na str. 3 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:50:53 Głosowanie nad zmianą projektu uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmienie treści paragrafu 1 ust. 6 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:12:59 głosowanie nad protokołem z v sesji rady VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:08:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 marca 2019 r. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:19:10 Głosowanie nad projektem nr II uchwały nr VII/55/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:22:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/56/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:28:37 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:32:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/58/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:40:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/59/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:06:58 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegające na usunięciu z obrad punktu nr "10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej; wystąpienie radnych, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr VII/60/19" VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:06 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:11:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:12:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:21:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:59:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:10:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:12:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:16:39 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:39 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:03:55 Głosowanie nad zmianą projektu nr II uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi w Posługowie oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji wieży ciśnień IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:04:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:07:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:09:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/72/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:11:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/73/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:13:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/74/19w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:16:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/75/19 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:20:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/76/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowiec Wielkopolski IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:24:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:06:37 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na usunięciu punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski i zastapienie go punktem 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:09:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/78/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/79/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:30:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/80/19 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:33:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/81/19 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:39:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/82/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:42:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/83/19 w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do organu regulacyjnego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:46:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:50:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/85/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:52:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/86/19 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 15:01:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/87/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:08:15 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r. polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:11:23 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-10-07 13:05:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:43:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/88/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:46:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/89/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:48:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/90/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:50:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/91/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za