Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Teresa Wiktoria RUSIEWICZ

Teresa Wiktoria RUSIEWICZ

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 116

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA REWIZYJNA stała członek
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI doraźna przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:05 Przyjęcie porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:33:49 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:37:14 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:43:33 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-11-30 13:47:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:53:55 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:56:32 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:00:04 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:04:30 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/18 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/18 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/8/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/9/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/10/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2018-11-30 14:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-11-30 w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:14:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:15:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:54:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/20/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/21/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:19:46 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:22:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:25:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/26/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:25:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/27/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-12-28 15:40:27 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/28/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:46:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/29/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:50:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/30/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2019 r.; wystąpienie Przewodniczącego komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:29:22 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:51:58 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/32/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:56:09 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/25/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:22:39 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego pana Kazimierza Zabłockiego nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:37:31 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 10 porządku odrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:09:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:38:36 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/33/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:40:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2018 roku IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:43:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/35/19 w sprawieustanowienia przedstawicieli Gminy Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w kadencji 2019-2023 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:48:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:50:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:58:02 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:17:45 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:42:51 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:51:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:11:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:13:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:11:15 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:14:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:09:15 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr VI/54/19" i zmienę numeracji porządku obrad. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:10:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:52:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:54:14 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/46/19 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:57:04 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/47/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:59:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:02:13 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:29:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/51/19 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:31:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:33:29 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/53/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/54/19 w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:03 Głosowanie nad zmianą treści załącznika nr 1 do uchwały nr VI/50/19 w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018, polegającą na zmianie daty z 14.08.2017 r. na 14.08.2018 r. na str. 3 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:50:53 Głosowanie nad zmianą projektu uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmienie treści paragrafu 1 ust. 6 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:12:59 głosowanie nad protokołem z v sesji rady VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:08:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 marca 2019 r. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:19:10 Głosowanie nad projektem nr II uchwały nr VII/55/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:22:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/56/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:28:37 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:32:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/58/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:40:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/59/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:06:58 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegające na usunięciu z obrad punktu nr "10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej; wystąpienie radnych, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr VII/60/19" VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:06 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:11:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:12:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:21:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:59:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:10:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:12:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:16:39 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:39 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:07:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:03:55 Głosowanie nad zmianą projektu nr II uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi w Posługowie oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji wieży ciśnień IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:04:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:07:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:09:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/72/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:11:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/73/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:13:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/74/19w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:16:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/75/19 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:20:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/76/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowiec Wielkopolski IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:24:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:06:37 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na usunięciu punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski i zastapienie go punktem 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:09:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/78/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/79/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:30:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/80/19 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:33:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/81/19 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:39:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/82/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:42:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/83/19 w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do organu regulacyjnego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:46:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:50:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/85/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:52:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/86/19 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 15:01:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/87/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:08:15 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r. polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:11:23 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-10-07 13:05:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:43:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/88/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:46:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/89/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:48:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/90/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:50:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/91/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:55:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/92/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:58:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/93/19 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-11-18 14:00:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/94/19 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:12:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/95/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.; XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-11-18 14:15:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:30:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/97/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:35:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/98/19 przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:39:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/99/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:33:56 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie wartości faktycznych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:34:34 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie numeracji paragrafów. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:08:17 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do punktu 9 porządku obrad opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:38:51 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej dotyczącego dodania w paragrafie 3 punktu 7 o treści: „Wspieranie i promocja, w miarę potrzeb i możliwości, działań związanych z ekonomią społeczną.” do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:23:03 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na dodaniu: słowa „igieł i” przed słowem strzykawek w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g), w § 2 pkt 7, w § 7 ust. 2 pkt 5 oraz dodaniu do § 7 ust. 2 „pkt 9 odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów ich sprzedaży – w godzinach pracy tych podmiotów;” i jednocześnie zmianę numeracji w tym punkcie projektu uchwały. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:09:21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu po punkcie 13 punktu: "14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XII/100/19." i jednocześnie zmianę numeracji punktów porządku obrad. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:29:20 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na usunięciu z § 9 punktu 4: "w miejscach publicznych prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną przed jego zwolnieniem założenie kagańca, chyba że stan zdrowia lub wiek zwierzęcia uniemożliwia wykonanie tego obowiązku." XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:50:58 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na usunięciu zadania: "W dziale 900;90001 w par. 6210 z kwota55.000,00 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa wodociągu we wsi Flantrowo - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:52:48 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 600;60016 (...) ponadto zmniejszono o 2.000,00 zł wydatki na zakupy i i zwiększono o 2.000,00 zł wydatki na usługi w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:53:40 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu " W dziale 754;75412 o 2.254,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakupy w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:54:33 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 921;92109 zmniejszono o 2.004,00 zł wydatki na zakup materiałów" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:11:22 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego w sprawie zmiany kwoty w paragrafie 1 z 54 zł za dt na kwotę 50 zł za dt w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:54:59 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:53:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego dotyczącego zmiany treści projektu uchwały w sprawie apelu (nr XII/100/19) polegającej na dopisaniu do paragrafu nr 1, załącznika do uchwały oraz uzasadnienia po słowie w Janowcu Wielkopolskim " przy ul. Nowej" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:09:51 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu nr 5 z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19" na "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19 " XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:23 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/106/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:55 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski ; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/107/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:12:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:13:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 listopada 2019 r. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:44:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/101/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-12-09 14:48:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/102/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:50:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/103/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:59:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:03:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/106/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:06:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/107/19 w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:58:43 Głosowanie w sprawie zmiany treści paragratu 3 projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 z treści: "Wchodzi w życie z dniem podjęcia" na "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego" XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:36:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej pani Teresy Rusiewicz o poprawkę w projekcie uchwały nr XIII/101/19 w paragrafie nr 1 ust. 2 na kwotę 25,00 zł. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:42:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Bartosza Bembnisty o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem firmy REMONDIS w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Janowiec Wielkopolski wraz z przedstawieniem kalkulacji kosztów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-30 13:07:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:07:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2019 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:29:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/108/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:31:49 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/109/19 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:02:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2019-12-30 14:20:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/111/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2019-12-30 14:24:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:29:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:33:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:34:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/115/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:37:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/116/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:39:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/117/19 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:41:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/118/19 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:48:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/119/19 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:51:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/120/19 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:24:00 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na usunięciu w paragrafie 23 ust. 8 załącznika do tej uchwały wyrazu "Gminy" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:28:13 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1 punktowi 7 o treści: "§ 14 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, otrzymuje brzmienie: „MGOK używa pieczęci podłużnej o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim ul. Powstańców Wielkopolskich 16 88-430 Janowiec Wlkp. tel. 52-30-23-855 NIP: 562-17-58-517 REGON: 340395475".”. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:32:45 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na nadaniu nowego brzmienia zapisowi Rozdziału 4. ust. 2 punkt. 4 załącznika do uchwały o treści: "sposób rozliczenia dofinansowania (szacunkowy koszt zakupu kotła lub pompy brutto, wnioskowana kwota dotacji, rachunek bankowy na który ma być przekazana dotacja, imię i nazwisko właściciela rachunku)" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:01:06 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na dodaniu uzasadnienia do projektu uchwały. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-01-29 13:06:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:15:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XV/121/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:18:36 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/122/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:57 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:39 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:46 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:31:58 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/126/20 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r., XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:34:23 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/127/20 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:01 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegającej na zmianie: nr uchwały na XV/124/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:04 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na zmienie: numeru uchwały na XV/125/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:08 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania polegającej na zmianie części treści uzasadnienia na: "Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyznaczył termin posiedzenia na 18 lutego 2020 r.". XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:54:38 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na przyjęciu w kwocie 24.665,00 zł dotacji celowej (po stronie dochodów i wydatków) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz dodaniu załącznika Nr 6 o dotacjach celowych XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:55:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:59:52 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegającej na dostosowaniu podstawowych wielkości budżetu na 2020 r. do nowych wielkości po przyjęciu dotacji XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:00:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:02:35 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. polegającej na usunięciu w paragrafie 2 słowa "do" XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:03:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:05:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/131/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:07:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/132/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:08:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu wspierania rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:09:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/134/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2019 rok XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:11:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/135/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2019 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:15:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/136/20 przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:18:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/137/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:21:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/138/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:22:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/139/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Juncewa XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:08:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:59:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/141/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:42:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/142/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:46:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/143/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:49:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:59:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-06-01 13:54:56 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania polegającej na zmienie treści uzasadnienia: w ustepie pierwszym podaje się date przedstawienia raportu o stanie gminy "1 czerwca 2020 r." oraz w ustepie czwartym podaje się dzień otrzymania raportu: "15". XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:56:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Marka Kusza w sprawie kandydatury radnego Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-06-01 14:58:53 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1: 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Zygaja z funkcji Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim powołany został radny Henryk Zygaj" XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-08-31 13:09:18 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/153/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:10:29 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/154/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/155/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:12:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 1 czerwca 2020 r. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:13:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/146/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:16:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/147/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:18:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/148/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:22:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/149/20 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:25:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/150/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:27:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/151/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2020/2021 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:42:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/152/20 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:45:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/153/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:47:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/154/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:52:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/155/20 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:51:16 Głosowanie w sprawie wyboru Marka Jana Kusza na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:50:22 Głosowanie w sprawie wniosku fomalnego Aleksandry Walendowskiej o zamknięciu listy kandydatów w wyborach Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:41:09 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Aleksandry Walendowskiej do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:41:56 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Bartosza Bembnisty do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:40:10 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Teresy Rusiewicz do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 200 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-09-11 12:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:14:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:19:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:32:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:22:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIX/156/20 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:08:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:06:48 Propozycja zmiany porządku obrad polegającej na zmianie kolejności rozpatrywanych projektów uchwał w następujący sposób: „5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026” XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:42:49 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych w Laskowie i Sarbinowie Drugim” z kwotą 150 000,00 zł i wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku gminnym w Juncewie” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:44:24 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim – wpłata na fundusz celowy Policji z kwotą 50 000,00 zł i o zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 50 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:51:48 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo-Recz na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski – pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego” z kwotą 100 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:54:34 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o dodanie do wydatków budżetowych nowego zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim – budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową” z kwotą 20 000,00 zł” i o zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o 20 000,00. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:08:44 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych inwestycji pn. „Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:18:28 Głosowanie w sprawie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:09:47 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego w sprawie zaplanowania wydatków dla inwestycji "Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna" kwocie 30 tyś. zł na rok 2020 oraz 120 tyś. zł na rok 2021 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-11-06 13:05:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:29:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:32:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:44:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027" XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:47:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:48:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w zakresie legalności zatrudnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:50:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:51:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:37:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-02 15:04:54 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI TESTOWEJ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:21:46 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:32:34 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-05 15:30:10 Głosowanie w sprawie xyz xyz xyz SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-05 15:32:56 głosowanie w sprawie lalala SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-06 13:36:35 Głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwały z "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego" na "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie" XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:41:59 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027" polegających na: na str. 55 akapit szósty otrzymuje brzmienie : „Do sieci nie są podłączone sołectwa Chrzanowo, Juncewo, Kołdrąb, Laskowo, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Świątkowo, Tonowo, Wełna, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły oraz miejscowości niesołeckie Dziekszyn oraz Puzdrowiec”, na str. 72 akapit piąty otrzymuje brzmienie: „W 2018 roku systemem objętych było łącznie 7 297 osób, a w roku 2017 – 9 074 osób. Różnica w liczbie ludności między rokiem 2017 a 2018 wynika z faktu, że dane za 2018 rok obejmują liczbę ludności na podstawie składanych deklaracji, natomiast dane za rok 2017 pochodzą z Urzędu Stanu Cywilnego”, na str. 73 do tiretu dziewiątego tj - zużyte opony- dodaje się opis –„ pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:19:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 6 listopada 2020 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:44:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:52:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:55:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:58:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Janowiec Wielkopolski za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-11-27 14:01:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:03:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021– 2023 XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:07:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:10:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2027” XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:41:28 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 1) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;" XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:42:24 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 2) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:43:05 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 3 akapicie zdania "W zapisach dotyczących zwolnień z podatku uszczegółowiono, iż zwolnienia nie dotyczą sytaucji, w których zwalniany przedmiot opodatkowania zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:49:50 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 1 akapicie zdania "Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, z dnia 26.10.2020 r." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 15:08:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 84 tyś zł dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:50:53 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt. w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku przygotowanym przez Burmistrza XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:16:30 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Bartosza Bembnisty w sprawie usunięcia punktu 9 z porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:18:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:09:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:31:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:52:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:06:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:39:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:42:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:46:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2021 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:51:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:55:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 15:01:01 Głosowanie nad projektem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 15:04:15 Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:51:13 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie kwoty 50 tyś. zł przeznaczonych na realizacje dokumentacji na kładkę na rzece w miejscowości Wełna w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:01:46 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wyłączenie z realizacji inwestycji „Wieża ciśnień” w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:36:32 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji „kładka na rzece w miejscowości Wełna” w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:38:15 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji Wieża ciśnień w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 15:00:09 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o utrzymanie wynagrodzenia Burmistrza na dotychczasowym poziomie w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:46:46 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 700;70005 w par. 0770 zwiększono o 100.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w dziale 758;75802 w par. 2750 przyjęto do budżetu w kwocie 37.869,00 zł środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych gmin, w dziale 855;85501 w par. 2060 zmniejszono o 12.789,00 zł dotację na świadczenia wychowawcze, w dziale 855;85502 w par. 2010 zmniejszono o 33.582,00 zł dotację na świadczenia rodzinne. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:49:54 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 758;75818 w par. 4810 ponadto zwiększono o 115.869,00 zł rezerwę ogólną (wynik zmian wynosi 55.869,00 zł); w dziale 754;75412 zmniejszono o 7.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania OSP oraz zwiększono o 7.000,00 zł środki na inwestycje dotyczące rozbudowy remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim, w związku z pracami dodatkowymi, w dziale 855;855501 zmniejszono o 12.789,00 zł planowane wydatki na świadczenia wychowawcze oraz w 85502 o 33.582,00 zł planowane wydatki na świadczenia rodzinne, w zw. ze zmniejszeniem dotacji na te cele, w dziale 900;90015 w par. 4260 zmniejszono o 30.750,00 zł wydatki na zakupy energii oraz o 16.000,00 zł wydatki na spłaty zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, zwiększono natomiast o 46.750,00 zł wydatki na usługach pozostałych, w dziale 921;92109 w par. 2480 zmniejszono o 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim, w dziale 921;92116 w par. 2480 zwiększono o 30.000,00 z planowaną dotację podmiotową dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim w zw. z dodatkowymi potrzebami w funduszu płac zgłoszonymi przez Dyrektora Biblioteki. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:03:47 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:08:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:10:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 21 grudnia 2021 r. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:53:22 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso polegającej na zmianie w paragrafie 3 poz. nr 12 w tabeli z Grześkowiak Anita na Zaborowski Radosław. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:54:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:56:43 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso polegającej na zmianie w paragrafie 2 poz. nr 12 w tabeli z Grześkowiak Anita na Zaborowski Radosław. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 13:57:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:01:08 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Henryka Zygaja w sprawie kandydatury radnej Moniki Woźniak na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:02:06 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:04:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2020 roku XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:06:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2020 rok XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:07:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:09:26 Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018 – 2020” XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:10:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych Gminy Janowiec Wielkopolski XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:12:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-12 14:14:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 12 lutego 2021 r. XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:11:50 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:14:45 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2026 XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:18:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:21:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2016-2031 XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:23:31 Głosowanie nad projektem w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski z perspektywą czasową do 2025 roku” XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-02-26 13:25:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:07:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:08:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 lutego 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:32:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:39:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:41:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:50:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na dodaniu w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu numeru uchwały: XXV/199/21 XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:51:28 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 11 Regulaminu przyznawania Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2021 roku: § 11. Wysokość „Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski” ustalana jest corocznie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium uczniom spełniającym kryteria., przy czym nie może być ona mniejsza niż 500 zł oraz wyższa niż 1000 zł. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:52:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:40:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:45:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:48:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2020 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:02 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego polegającej na zmianie słów w paragrafie 1 oraz uzasadnieniu : "nr 2330C Laskowo - Recz" na "nr 2328C Janowiec Wlkp. - Rzym" XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:38:30 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Kazimierza Zabłockiego o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w paragrafie 1 ustęp 2 w kwocie 30 zł. i w ust. 3 - 60 zł XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 13:11:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 13:12:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2021 r. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 14:10:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2021-04-28 14:14:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2020 rok XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 14:55:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:28:21 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:32:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:36:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:38:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa na lata 2021-2027 XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:40:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Janowiec Wielkopolskim XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:47:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:52:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:54:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2021 r., skorygowanej w dniu 4 marca 2021 r. w zakresie utworzenia szkół dla dorosłych XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:26:43 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na usunięciu zmiany w wydatkach budżetowych: w dziale 754;75412 przeniesiono planowane wydatki w kwocie 77.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego wozu strażackiego dla OSP w Tonowie z par. 6060 na par. 6230 w związku z koniecznością przekazania środków na dofinansowanie zakupu w formie dotacji dla stowarzyszenia OSP XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:46:43 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty polegających na dopisaniu w paragrafie 1: ust. 1 a) 60 i w ust. 1 b) 80 oraz nadaniu nowego brzmienia w paragrafie 1 ust. 2: "Wymienione w ust. 1 bonifikaty przysługują tylko tym nabywcom lokali mieszkalnych, którzy w dniu złożenia wniosku o nabycie mieszkania legitymują się minimum 5-letnim okresem najmu nabywanego mieszkania oraz osobom bliskim tych najemców wymienionych w art. 691 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1740 ), które stale zamieszkiwały z najemcą lokalu do chwili jego śmierci, co najmniej od 5 lat, z którymi został zawarty stosunek najmu." XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-04-28 15:51:30 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego polegających na: w załączniku nr 2 w punkcie 3 wyrażanie Miejsce pracy/nauki zastąpić Imię i Nazwisko, wyrażanie Źródło dochodu zastąpić Miejsce pracy/nauki i wyrażanie Wysokość dochodu w zł zastąpić Źródło dochodu/wysokość dochodu w zł XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:07:15 Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza w sprawie wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:07:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:08:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:49:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:51:49 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:53:31 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:57:48 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przyznania nagród rocznych w wysokości 200 % Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim oraz 150 % Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:59:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:02:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:05:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Janowiec Wielkopolski do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" oraz wyznaczenia Delegata XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:08:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:11:10 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:24:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 10 czerwca 2021 r. XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:48:02 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:50:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:52:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:54:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2021 roku XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:56:57 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:57:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:02:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:05:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 13:47:16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok polegającej na zaplanowaniu w dochodach oraz w wydatkach budżetowych w kwocie 10.000,00 zł środków z funduszu przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na organizację promocji szczepień na terenie Gminy XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-07-20 14:01:41 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski polegającej na dodaniu załącznika nr 4: plik gml z zbiorem danych przestrzennych - niezbędny dla ważności uchwały załącznik w postaci cyfrowej, wymagany art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:06:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:07:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 lipca 2021 r XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:23:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:26:07 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:29:01 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 ust. 4 lit. b) dopisaniu po słowie zysku usuwając przecinek „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:30:09 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 usuwa się ust. 6, a dotychczasowa numeracja ust. 7,8 i 9 otrzymuje odpowiednio numery 6,7 i 8 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:31:16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w ) § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści : „3. Przyznana dotacja przekazywana będzie do spółki wodnej nie później niż w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy.” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:32:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 6 usuwa się ust. 4 w całości, XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:33:26 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji w załącznikach pod poz. 3) dopisujemy po słowie zysku usuwając kropkę „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:34:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:36:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:39:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:41:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:43:13 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:45:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 2 września 2021 r. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:51:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:53:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 roku XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:56:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:10 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającej na zmianie w załączniku do uchwały zapisu w § 2 pkt. 4 Regulaminu o treści : „azotyny”, a winno być zastąpione wyrażeniem „azotany”. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:49:06 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w dochodach dziale 758;75801 w par. 2920 przyjęto do budżetu w kwocie 27.580,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:50:22 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w wydatkach dziale 801;80101 ze środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 27.580,00 zł zaplanowano wydatki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości, z tego 6.300,00 zł zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe, 18.000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz 3.280,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:14:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:55:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:01:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:13:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2021-11-23 14:15:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:21:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:24:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:26:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:35:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:40:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:09:26 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:20:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska." XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:12:04 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-12-20 13:11:38 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt nr 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/262/21 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:43:17 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:12:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:26:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026, XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:34:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:36:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:39:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:48:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:52:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:55:16 Głosowanie nad projektem uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:47:55 Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o: zmianę zapisu § 3 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.” na „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego od 1 sierpnia 2021 roku.”, dodanie § 4 o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” oraz zmianę treści § 1 ust. 2. z „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowiec Wielkopolski, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” na „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:33:30 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:14:50 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/274/22 oraz o punkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIII/275/22 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 13:16:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 grudnia 2021 r. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:03:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2021 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:07:11 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:09:38 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021 – 2023” XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:13:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:12:49 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym polegającej na usunięciu zwrotu "Na podstawie" z podstawy prawnej uchwały. XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:16:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:18:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:21:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:23:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:25:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:28:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:29:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:31:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-02-23 14:32:43 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-03-29 13:06:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:07:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 lutego 2022 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:51:06 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegającej na zmianie w dochodach budżetowych w dziele 852;85214 w par. 0960 przyjęcie do budżetu w kwocie 3.000,00 zł środków z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris w Toruniu z przeznaczeniem na pomoc finansową poszkodowanym mieszkańcom Zrazimia na skutek silnych wiatrów oraz zaplanowanie tego zadania w wydatkach budżetowych z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla poszkodowanych mieszkańców XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:52:08 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:54:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:57:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 13:59:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2021 r. XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:02:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:06:12 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:20:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:26:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:29:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:31:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-03-29 14:18:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Henryka Zygaja w sprawie przyznania Sołtysom Gminy Janowiec Wielkopolski miesięczną dietę w wysokości 470 zł XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2022-05-19 13:11:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2022 r. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:44:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:47:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:16:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:38:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:40:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:43:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:50:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:51:41 Głosowanie w sprawie poprawki do Punkt 2 Regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/…./22 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 maja 2022 r. otrzymuje brzemiennie: „2. Kąpielisko strzeżone jest przez ratowników w sezonie kąpielowym przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11:00 – 19:00 i podzielone jest na strefy:” XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:53:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:57:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:07:59 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu 14. z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22 ": na: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22" XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:07:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:07:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 19 maja 2022 r. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:49:14 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:52:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 r. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:55:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Janowiec Wielkopolski XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:04:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:06:26 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:16:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:03:18 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. ustęp 1.: "Parkowi położonemu w granicach działek ewidencyjnych o numerach 382/5 i 382/3 w Janowcu Wielkopolskim, stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski, nadaje się nazwę „Park Miejski im. Wiktora Łuczaka”. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 14:15:13 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1. "W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, co nastąpiło zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim -za 2021 rok oraz po dokonaniu oceny pracy Dyrektora wymienionej jednostki organizacyjnej Pana Karola Nojgebauera za rok 2021, w świetle kryteriów określonych w art. 10 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Rada Miejska pozytywnie opiniuje działalność dyrektora we wskazanym okresie i wnioskuje do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o przyznanie nagrody rocznej za 2021 rok w proponowanej wysokości 250 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody." XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-06-28 13:06:32 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jego statutu, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXVI/304/22 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad. XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:12:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:16:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:53:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:56:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:59:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:01:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:04:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:08:10 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej, wystąpienie Przewodniczącego Komisji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXIX/323/22 i zmianę numeracji porządku obrad. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:09:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:09:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:41:03 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:44:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2023 r. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:48:36 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:51:26 Głosowanie w sprawie wniosku Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 października 2022 roku o to, by w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok pozostawić stawki tego podatku na poziomie obowiązującym w 2022 roku XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:52:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:54:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2023 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:59:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli polegającej na nadaniu nowego brzemienia paragrafowi 3: "§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego występuje: 1) dyrektor szkoły/przedszkola – dla nauczycieli szkół prowadzonych przez organ prowadzący; 2) z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela korzystającego z oddelegowania do pracy związkowej może wystąpić właściwa zakładowa organizacja związkowa. 2. Wniosek o nagrodę dla nauczyciela powinien być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Zakładową Organizację Związkową oraz podpisany przez dyrektora szkoły. 3. Dyrektorowi szkoły/przedszkola nagrodę przyznaje Burmistrz Janowca Wielkopolskiego. 4. Wniosek o przyznanie nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) i 2) powinien zawierać następujące dane kandydata do nagrody: 1) imię i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego; 4) staż pracy pedagogicznej; 5) nazwę szkoły/przedszkola; 6) zajmowane stanowisko; 7) otrzymane dotychczas nagrody; 8) ocenę pracy pedagogicznej; 9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody." XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:00:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród dla nauczycieli XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:02:10 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:04:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:12:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2032” XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:14:09 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:15:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 13:17:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-27 12:47:47 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 r. polegającej na dodaniu w paragrafie 1. w nawiasie numeru pozycji Monitora Polskiego tj. "995". XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:07:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:34:15 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:40:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:05:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:05:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:34:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:37:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:58:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:02:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023-2030 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:04:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2025 XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 14:07:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:33:31 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok polegających na: - przyjęciu do budżetu z kwotą 799,00 zł środków na zasiłki okresowe dla Ukraińców, - przyjęciu zwiększenia środków na dodatki węglowe o 26.957,29 zł, - dodatkowe przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 852 i 900. XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-09 13:37:20 Głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 wynikających z przyjętych zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:05:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:06:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r. XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:12:47 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:14:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:17:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:20:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:19:49 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1: "§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 9 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Leszka Grzeczki w związku z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem, tj. braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanawia się o odrzuceniu skargi." XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:37:44 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 polegającej na usunięciu § 4 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów z § 5 na § 4 i z § 6 na § 5. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:38:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za