Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Jan KUSZ

Marek Jan KUSZ

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 108

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:05 Przyjęcie porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:33:49 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:37:14 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:43:33 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-11-30 13:47:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:53:55 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:56:32 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:00:04 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:04:30 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/18 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/18 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/8/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/9/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/10/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2018-11-30 14:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-11-30 w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:14:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:15:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:54:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/20/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/21/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:19:46 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:22:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:25:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/26/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:25:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/27/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-12-28 15:40:27 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/28/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:46:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/29/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:50:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/30/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2019 r.; wystąpienie Przewodniczącego komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:51:58 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/32/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:56:09 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/25/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:22:39 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego pana Kazimierza Zabłockiego nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:37:31 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 10 porządku odrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:09:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:38:36 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/33/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:40:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2018 roku IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:43:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/35/19 w sprawieustanowienia przedstawicieli Gminy Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w kadencji 2019-2023 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:48:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:50:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:58:02 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:17:45 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:42:51 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:51:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:11:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:13:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:11:15 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:14:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:09:15 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr VI/54/19" i zmienę numeracji porządku obrad. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:10:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:52:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2019-03-29 13:54:14 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/46/19 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:57:04 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/47/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:59:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2019-03-29 14:02:13 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:29:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/51/19 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:31:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:33:29 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/53/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/54/19 w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:03 Głosowanie nad zmianą treści załącznika nr 1 do uchwały nr VI/50/19 w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018, polegającą na zmianie daty z 14.08.2017 r. na 14.08.2018 r. na str. 3 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:50:53 Głosowanie nad zmianą projektu uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmienie treści paragrafu 1 ust. 6 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:12:59 głosowanie nad protokołem z v sesji rady VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:08:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 marca 2019 r. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:19:10 Głosowanie nad projektem nr II uchwały nr VII/55/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:22:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/56/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:28:37 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:32:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/58/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:40:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/59/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:06:58 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegające na usunięciu z obrad punktu nr "10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej; wystąpienie radnych, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr VII/60/19" VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:06 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:11:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:12:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:21:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:59:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:10:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:12:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:16:39 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:39 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:07:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:03:55 Głosowanie nad zmianą projektu nr II uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi w Posługowie oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji wieży ciśnień IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:04:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:07:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:09:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/72/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:11:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/73/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:13:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/74/19w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:16:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/75/19 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:20:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/76/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowiec Wielkopolski IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:24:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:06:37 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na usunięciu punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski i zastapienie go punktem 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:09:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/78/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/79/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:30:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/80/19 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:33:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/81/19 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:39:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/82/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:42:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/83/19 w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do organu regulacyjnego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:46:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:50:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/85/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:52:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/86/19 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 15:01:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/87/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:08:15 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r. polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:11:23 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-10-07 13:05:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:43:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/88/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:46:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/89/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:48:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/90/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:50:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/91/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:55:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/92/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:58:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/93/19 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-11-18 14:00:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/94/19 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-11-18 14:12:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/95/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.; XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-11-18 14:15:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-11-18 14:30:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/97/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:35:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/98/19 przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:39:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/99/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:33:56 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie wartości faktycznych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:34:34 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie numeracji paragrafów. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:08:17 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do punktu 9 porządku obrad opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:38:51 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej dotyczącego dodania w paragrafie 3 punktu 7 o treści: „Wspieranie i promocja, w miarę potrzeb i możliwości, działań związanych z ekonomią społeczną.” do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:23:03 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na dodaniu: słowa „igieł i” przed słowem strzykawek w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g), w § 2 pkt 7, w § 7 ust. 2 pkt 5 oraz dodaniu do § 7 ust. 2 „pkt 9 odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów ich sprzedaży – w godzinach pracy tych podmiotów;” i jednocześnie zmianę numeracji w tym punkcie projektu uchwały. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:09:21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu po punkcie 13 punktu: "14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XII/100/19." i jednocześnie zmianę numeracji punktów porządku obrad. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:29:20 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na usunięciu z § 9 punktu 4: "w miejscach publicznych prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną przed jego zwolnieniem założenie kagańca, chyba że stan zdrowia lub wiek zwierzęcia uniemożliwia wykonanie tego obowiązku." XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:50:58 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na usunięciu zadania: "W dziale 900;90001 w par. 6210 z kwota55.000,00 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa wodociągu we wsi Flantrowo - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:52:48 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 600;60016 (...) ponadto zmniejszono o 2.000,00 zł wydatki na zakupy i i zwiększono o 2.000,00 zł wydatki na usługi w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:53:40 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu " W dziale 754;75412 o 2.254,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakupy w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:54:33 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 921;92109 zmniejszono o 2.004,00 zł wydatki na zakup materiałów" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:11:22 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego w sprawie zmiany kwoty w paragrafie 1 z 54 zł za dt na kwotę 50 zł za dt w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:54:59 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-11-18 14:53:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego dotyczącego zmiany treści projektu uchwały w sprawie apelu (nr XII/100/19) polegającej na dopisaniu do paragrafu nr 1, załącznika do uchwały oraz uzasadnienia po słowie w Janowcu Wielkopolskim " przy ul. Nowej" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:09:51 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu nr 5 z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19" na "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19 " XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:23 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/106/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:55 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski ; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/107/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:12:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:13:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 listopada 2019 r. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:44:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/101/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-12-09 14:48:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/102/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-12-09 14:50:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/103/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-12-09 14:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:59:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:03:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/106/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:06:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/107/19 w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:58:43 Głosowanie w sprawie zmiany treści paragratu 3 projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 z treści: "Wchodzi w życie z dniem podjęcia" na "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego" XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:36:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej pani Teresy Rusiewicz o poprawkę w projekcie uchwały nr XIII/101/19 w paragrafie nr 1 ust. 2 na kwotę 25,00 zł. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-12-09 14:42:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Bartosza Bembnisty o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem firmy REMONDIS w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Janowiec Wielkopolski wraz z przedstawieniem kalkulacji kosztów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM wstrzymał się
2019-12-30 13:07:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:07:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2019 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:29:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/108/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:31:49 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/109/19 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:02:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2019-12-30 14:20:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/111/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2019-12-30 14:24:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:29:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:33:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:34:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/115/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:37:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/116/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:39:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/117/19 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:41:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/118/19 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:48:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/119/19 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:51:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/120/19 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:24:00 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na usunięciu w paragrafie 23 ust. 8 załącznika do tej uchwały wyrazu "Gminy" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:28:13 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1 punktowi 7 o treści: "§ 14 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, otrzymuje brzmienie: „MGOK używa pieczęci podłużnej o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim ul. Powstańców Wielkopolskich 16 88-430 Janowiec Wlkp. tel. 52-30-23-855 NIP: 562-17-58-517 REGON: 340395475".”. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:32:45 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na nadaniu nowego brzmienia zapisowi Rozdziału 4. ust. 2 punkt. 4 załącznika do uchwały o treści: "sposób rozliczenia dofinansowania (szacunkowy koszt zakupu kotła lub pompy brutto, wnioskowana kwota dotacji, rachunek bankowy na który ma być przekazana dotacja, imię i nazwisko właściciela rachunku)" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:01:06 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na dodaniu uzasadnienia do projektu uchwały. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-01-29 13:06:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:15:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XV/121/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:18:36 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/122/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:57 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:39 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:46 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:31:58 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/126/20 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r., XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:34:23 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/127/20 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:01 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegającej na zmianie: nr uchwały na XV/124/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:04 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na zmienie: numeru uchwały na XV/125/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:08 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania polegającej na zmianie części treści uzasadnienia na: "Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyznaczył termin posiedzenia na 18 lutego 2020 r.". XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:54:38 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na przyjęciu w kwocie 24.665,00 zł dotacji celowej (po stronie dochodów i wydatków) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz dodaniu załącznika Nr 6 o dotacjach celowych XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:55:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:59:52 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegającej na dostosowaniu podstawowych wielkości budżetu na 2020 r. do nowych wielkości po przyjęciu dotacji XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:00:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:02:35 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. polegającej na usunięciu w paragrafie 2 słowa "do" XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:03:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:05:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/131/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:07:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/132/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:08:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu wspierania rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:09:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/134/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2019 rok XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:11:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/135/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2019 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:15:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/136/20 przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:18:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/137/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:21:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/138/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:08:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:59:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/141/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:42:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/142/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM wstrzymał się
2020-06-01 14:46:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/143/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:49:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:59:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:54:56 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania polegającej na zmienie treści uzasadnienia: w ustepie pierwszym podaje się date przedstawienia raportu o stanie gminy "1 czerwca 2020 r." oraz w ustepie czwartym podaje się dzień otrzymania raportu: "15". XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:56:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Marka Kusza w sprawie kandydatury radnego Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:58:53 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1: 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Zygaja z funkcji Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim powołany został radny Henryk Zygaj" XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-08-31 13:09:18 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/153/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:10:29 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/154/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/155/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:12:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 1 czerwca 2020 r. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:13:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/146/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:16:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/147/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:18:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/148/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:22:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/149/20 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:25:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/150/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:27:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/151/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2020/2021 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:42:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/152/20 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:45:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/153/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:47:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/154/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:52:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/155/20 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2020-08-31 14:51:16 Głosowanie w sprawie wyboru Marka Jana Kusza na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2020-08-31 14:50:22 Głosowanie w sprawie wniosku fomalnego Aleksandry Walendowskiej o zamknięciu listy kandydatów w wyborach Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:41:09 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Aleksandry Walendowskiej do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:41:56 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Bartosza Bembnisty do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:40:10 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Teresy Rusiewicz do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 200 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-09-11 12:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:14:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:19:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:32:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:22:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIX/156/20 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:08:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:06:48 Propozycja zmiany porządku obrad polegającej na zmianie kolejności rozpatrywanych projektów uchwał w następujący sposób: „5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026” XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:42:49 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych w Laskowie i Sarbinowie Drugim” z kwotą 150 000,00 zł i wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku gminnym w Juncewie” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:44:24 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim – wpłata na fundusz celowy Policji z kwotą 50 000,00 zł i o zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 50 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:51:48 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo-Recz na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski – pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego” z kwotą 100 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:54:34 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o dodanie do wydatków budżetowych nowego zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim – budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową” z kwotą 20 000,00 zł” i o zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o 20 000,00. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:08:44 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych inwestycji pn. „Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:18:28 Głosowanie w sprawie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:09:47 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego w sprawie zaplanowania wydatków dla inwestycji "Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna" kwocie 30 tyś. zł na rok 2020 oraz 120 tyś. zł na rok 2021 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-11-06 13:05:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:29:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:32:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:44:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027" XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:47:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:48:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego w zakresie legalności zatrudnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:50:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”) XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:51:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:37:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-02 15:04:54 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI TESTOWEJ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:21:46 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:32:34 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-05 15:30:10 Głosowanie w sprawie xyz xyz xyz SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-05 15:32:56 głosowanie w sprawie lalala SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-06 13:36:35 Głosowanie w sprawie zmiany tytułu uchwały z "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego" na "uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tonowie" XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-06 13:41:59 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2027" polegających na: na str. 55 akapit szósty otrzymuje brzmienie : „Do sieci nie są podłączone sołectwa Chrzanowo, Juncewo, Kołdrąb, Laskowo, Obiecanowo, Ośno, Posługowo, Świątkowo, Tonowo, Wełna, Wybranowo, Zrazim, Żerniki, Żużoły oraz miejscowości niesołeckie Dziekszyn oraz Puzdrowiec”, na str. 72 akapit piąty otrzymuje brzmienie: „W 2018 roku systemem objętych było łącznie 7 297 osób, a w roku 2017 – 9 074 osób. Różnica w liczbie ludności między rokiem 2017 a 2018 wynika z faktu, że dane za 2018 rok obejmują liczbę ludności na podstawie składanych deklaracji, natomiast dane za rok 2017 pochodzą z Urzędu Stanu Cywilnego”, na str. 73 do tiretu dziewiątego tj - zużyte opony- dodaje się opis –„ pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:19:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 6 listopada 2020 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:44:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:52:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:55:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:58:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Janowiec Wielkopolski za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-11-27 14:01:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:03:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021– 2023 XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:07:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:10:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2027” XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:41:28 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 1) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;" XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:42:24 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 2) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:43:05 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 3 akapicie zdania "W zapisach dotyczących zwolnień z podatku uszczegółowiono, iż zwolnienia nie dotyczą sytaucji, w których zwalniany przedmiot opodatkowania zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:49:50 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 1 akapicie zdania "Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, z dnia 26.10.2020 r." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 15:08:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 84 tyś zł dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:50:53 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt. w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku przygotowanym przez Burmistrza XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:16:30 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Bartosza Bembnisty w sprawie usunięcia punktu 9 z porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:18:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za