Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Miłosz Michał MACIEJEWSKI

Miłosz Michał MACIEJEWSKI

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 68

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-30 13:09:05 Przyjęcie porządku obrad II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:33:49 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:37:14 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/18/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:43:33 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/12/18 w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:47:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/13/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2019 r. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:53:55 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/14/18 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 13:56:32 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/15/18 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:00:04 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/16/18 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:04:30 Głosowanie nad projektem Uchwały nr II/17/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/18 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/18 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/8/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/9/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/10/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 14:30:28 Głosowanie nad projektem uchwały nr II/20/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:09:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:38:36 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/33/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:40:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2018 roku IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:43:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/35/19 w sprawieustanowienia przedstawicieli Gminy Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w kadencji 2019-2023 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:48:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:50:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:58:02 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:17:45 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:42:51 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:51:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:11:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:13:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:11:15 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:14:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:08:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 marca 2019 r. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:19:10 Głosowanie nad projektem nr II uchwały nr VII/55/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:22:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/56/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:28:37 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:32:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/58/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:40:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/59/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:06:58 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegające na usunięciu z obrad punktu nr "10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej; wystąpienie radnych, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr VII/60/19" VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:06 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:11:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:12:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:21:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:59:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:10:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:12:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:16:39 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:39 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-06-01 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:08:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:59:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/141/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:42:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/142/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:46:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/143/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:49:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:59:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:54:56 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania polegającej na zmienie treści uzasadnienia: w ustepie pierwszym podaje się date przedstawienia raportu o stanie gminy "1 czerwca 2020 r." oraz w ustepie czwartym podaje się dzień otrzymania raportu: "15". XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:56:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Marka Kusza w sprawie kandydatury radnego Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:58:53 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1: 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Zygaja z funkcji Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim powołany został radny Henryk Zygaj" XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za