Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Janowiec Wielkopolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Rafał SYPNIEWSKI

Marek Rafał SYPNIEWSKI

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 120

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała wiceprzewodniczący
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I PROMOCJI doraźna członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/1/18 stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/2/18 stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/3/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/4/18 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/5/18 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/6/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/7/18 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/8/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/9/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA Nr I/10/18 w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/11/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego I SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-11-30 w sprawie wniosku Przewodniczącej Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów pani Barbary Polus i radnego Leszka Rutkowskiego o obniżenie ceny skupu żyta na kwotę 50 zł za 1 dt. II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2018-11-30 w sprawie Uchwały nr II/19/18 ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenów rekreacyjnych i domków letniskowych II SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
2018-12-28 13:14:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:15:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2018 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:54:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/20/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2018 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 13:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/21/18 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:19:46 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:22:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/23/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:25:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/24/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:30:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/26/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:25:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/27/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:40:27 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/28/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:46:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/29/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:50:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/30/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2019 r.; wystąpienie Przewodniczącego komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:29:22 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:51:58 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/32/18 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 14:56:09 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/25/18 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 15:22:39 Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego pana Kazimierza Zabłockiego nad stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2018-12-28 15:37:31 Głosowanie nad projektem uchwały nr III/31/18 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2018-12-28 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 10 porządku odrad III SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:09:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:38:36 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/33/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:40:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/34/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2018 roku IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:43:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/35/19 w sprawieustanowienia przedstawicieli Gminy Janowiec Wielkopolski w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w kadencji 2019-2023 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-01-28 13:48:08 Głosowanie nad projektem uchwały nr IV/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:50:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:53:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/38/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:58:02 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/39/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:17:45 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/41/19 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowiec Wielkopolski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:42:51 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/42/19 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji zadań określonych w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014-2020” za 2018 rok V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:51:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/43/19 w sprawie sprawozdania z „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2018-2020” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:59:01 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/44/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2019” V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:11:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 13:13:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 stycznia 2019 r. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:11:15 Głosowanie nad wniesionymi poprawkami pisarskimi radnego pana Leszka Rutkowskiego. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-02-21 14:14:52 Głosowanie nad projektem uchwały nr V/40/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski V SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:09:15 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o "rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr VI/54/19" i zmienę numeracji porządku obrad. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:10:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:52:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:54:14 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/46/19 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:57:04 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/47/19 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Janowiec Wielkopolski lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:59:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:02:13 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:41 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/50/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:29:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/51/19 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pałuki VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:31:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/52/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:33:29 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/53/19 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VI/54/19 w sprawie włączenia dróg lokalnych w Bielawach do kategorii dróg gminnych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 14:26:03 Głosowanie nad zmianą treści załącznika nr 1 do uchwały nr VI/50/19 w sprawie sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2018, polegającą na zmianie daty z 14.08.2017 r. na 14.08.2018 r. na str. 3 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:50:53 Głosowanie nad zmianą projektu uchwały nr VI/45/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmienie treści paragrafu 1 ust. 6 VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-03-29 13:12:59 głosowanie nad protokołem z v sesji rady VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:08:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 marca 2019 r. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:19:10 Głosowanie nad projektem nr II uchwały nr VII/55/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:22:11 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/56/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogów formalnych składanych projektów VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:28:37 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/57/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:32:17 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/58/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:40:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VII/59/19 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Żernikach VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-04-29 13:06:58 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegające na usunięciu z obrad punktu nr "10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostki pomocniczej oraz zwrotu kosztów podróży służbowej; wystąpienie radnych, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr VII/60/19" VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:09:11 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 7. Rozpatrzrenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:06 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na rozszerzeniu porządku obrad o pkt 8. Rozpatrzrenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. oraz zmianę numeracji uchwał VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:11:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:12:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:53:44 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/60/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:59:00 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/61/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:18:42 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/62/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:21:25 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2019 r. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:23:49 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/64/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2018 rok VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 14:59:43 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/65/19 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:10:03 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/66/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz przewodniczącemu organu wykonawczego miasta Janowiec Wielkopolski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:12:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/67/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Wielkopolski oraz określenia granic obwodów tych szkół mających siedzibę na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:16:39 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/68/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 15:19:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr VIII/69/19 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych w Gminie Janowiec Wielkopolski VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-05-30 13:10:39 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na odstąpieniu od rozaprywania punktu 11 porządku odrad dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:07:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 maja 2019 r. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:03:55 Głosowanie nad zmianą projektu nr II uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków na przebudowę drogi w Posługowie oraz zwiększeniu wydatków inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji wieży ciśnień IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:04:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/70/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:07:19 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/71/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:09:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/72/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:11:32 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/73/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:13:38 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/74/19w sprawie pozbawienia drogi nr 130802C położonej w Janowcu Wielkopolskim kategorii drogi gminnej IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:16:30 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/75/19 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020 IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:20:55 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/76/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Janowiec Wielkopolski IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-06-27 14:24:56 Głosowanie nad projektem uchwały nr IX/77/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:06:37 Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na usunięciu punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski i zastapienie go punktem 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:02 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 13:08:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 r. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:09:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/78/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/79/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:30:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/80/19 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:33:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/81/19 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:39:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/82/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:42:42 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/83/19 w sprawie przekazania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski do organu regulacyjnego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:46:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/84/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:50:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/85/19 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janowiec Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:52:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/86/19 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Janowca Wielkopolskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 15:01:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr X/87/19 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:08:15 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r. polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-09-02 14:11:23 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 polegającą na zmianie kwoty dochodów i wydatków budżetowych. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2019-10-07 13:05:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:06:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 września 2019 r. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:43:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/88/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:46:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/89/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019–2026 XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:48:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/90/19 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-10-07 13:50:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XI/91/19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/158/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:11:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 7 października 2019 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:55:30 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/92/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:58:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/93/19 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:00:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/94/19 w sprawie opłaty targowej na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:12:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/95/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r.; XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:15:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/96/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:30:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/97/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:35:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/98/19 przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:39:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XII/99/19 w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:33:56 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie wartości faktycznych opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:34:34 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski polegającą na zmianie numeracji paragrafów. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:08:17 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do punktu 9 porządku obrad opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:38:51 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej dotyczącego dodania w paragrafie 3 punktu 7 o treści: „Wspieranie i promocja, w miarę potrzeb i możliwości, działań związanych z ekonomią społeczną.” do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:23:03 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na dodaniu: słowa „igieł i” przed słowem strzykawek w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. g), w § 2 pkt 7, w § 7 ust. 2 pkt 5 oraz dodaniu do § 7 ust. 2 „pkt 9 odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów ich sprzedaży – w godzinach pracy tych podmiotów;” i jednocześnie zmianę numeracji w tym punkcie projektu uchwały. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:09:21 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu po punkcie 13 punktu: "14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XII/100/19." i jednocześnie zmianę numeracji punktów porządku obrad. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:29:20 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającą na usunięciu z § 9 punktu 4: "w miejscach publicznych prowadzenia psa na smyczy, a psu rasy uznawanej za agresywną przed jego zwolnieniem założenie kagańca, chyba że stan zdrowia lub wiek zwierzęcia uniemożliwia wykonanie tego obowiązku." XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:50:58 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na usunięciu zadania: "W dziale 900;90001 w par. 6210 z kwota55.000,00 zł zaplanowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa wodociągu we wsi Flantrowo - dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:52:48 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 600;60016 (...) ponadto zmniejszono o 2.000,00 zł wydatki na zakupy i i zwiększono o 2.000,00 zł wydatki na usługi w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:53:40 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu " W dziale 754;75412 o 2.254,00 zł zwiększono planowane wydatki na zakupy w związku ze zmianami w FS" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 13:54:33 Głosowanie nad zmianą do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok polegającą na dodaniu "W dziale 921;92109 zmniejszono o 2.004,00 zł wydatki na zakup materiałów" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:11:22 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego w sprawie zmiany kwoty w paragrafie 1 z 54 zł za dt na kwotę 50 zł za dt w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2020 r. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-11-18 14:54:59 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie podjęcia apelu do Rady Powiatu w Żninie dotyczącego ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu Wielkopolskim składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-11-18 14:53:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego dotyczącego zmiany treści projektu uchwały w sprawie apelu (nr XII/100/19) polegającej na dopisaniu do paragrafu nr 1, załącznika do uchwały oraz uzasadnienia po słowie w Janowcu Wielkopolskim " przy ul. Nowej" XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:09:51 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu nr 5 z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19" na "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/101/19 " XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:23 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/106/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:11:55 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski ; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XIII/107/19 i zmianę numeracji porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:12:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 13:13:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 listopada 2019 r. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:44:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/101/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:48:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/102/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:50:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/103/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/104/19 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:59:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:03:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/106/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 rok XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 15:06:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIII/107/19 w sprawie zniesienia osiedla jako jednostki pomocniczej Gminy Janowiec Wielkopolski obejmującej teren miejski XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:58:43 Głosowanie w sprawie zmiany treści paragratu 3 projektu uchwały nr XIII/105/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2019/2020 z treści: "Wchodzi w życie z dniem podjęcia" na "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego" XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-09 14:36:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnej pani Teresy Rusiewicz o poprawkę w projekcie uchwały nr XIII/101/19 w paragrafie nr 1 ust. 2 na kwotę 25,00 zł. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM przeciw
2019-12-09 14:42:04 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Bartosza Bembnisty o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem firmy REMONDIS w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Janowiec Wielkopolski wraz z przedstawieniem kalkulacji kosztów XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIiM za
2019-12-30 13:07:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:07:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 grudnia 2019 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:29:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/108/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2019 r XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 13:31:49 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/109/19 zmieniającej uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2019-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:02:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:20:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/111/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:24:39 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:29:26 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:33:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:34:44 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/115/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:37:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/116/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:39:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/117/19 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:41:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/118/19 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:48:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/119/19 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:51:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIV/120/19 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:24:00 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/112/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na usunięciu w paragrafie 23 ust. 8 załącznika do tej uchwały wyrazu "Gminy" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:28:13 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XIV/113/19 zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1 punktowi 7 o treści: "§ 14 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego załącznik do w/w uchwały, otrzymuje brzmienie: „MGOK używa pieczęci podłużnej o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim ul. Powstańców Wielkopolskich 16 88-430 Janowiec Wlkp. tel. 52-30-23-855 NIP: 562-17-58-517 REGON: 340395475".”. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:32:45 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/114/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na nadaniu nowego brzmienia zapisowi Rozdziału 4. ust. 2 punkt. 4 załącznika do uchwały o treści: "sposób rozliczenia dofinansowania (szacunkowy koszt zakupu kotła lub pompy brutto, wnioskowana kwota dotacji, rachunek bankowy na który ma być przekazana dotacja, imię i nazwisko właściciela rachunku)" XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2019-12-30 14:01:06 Głosowanie w sprawie zmiany projektu uchwały nr XIV/110/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na dodaniu uzasadnienia do projektu uchwały. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:06:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:15:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XV/121/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:18:36 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/122/20 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:57 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:39 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:46 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:31:58 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/126/20 w sprawie powierzenia Miastu Gniezno realizacji obowiązku w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r., XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:34:23 Głosowanie w sprawie projektu uchwały nr XV/127/20 zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:26:01 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/124/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków polegającej na zmianie: nr uchwały na XV/124/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:29:04 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/125/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych polegającej na zmienie: numeru uchwały na XV/125/20 oraz daty uchwały na 29 stycznia 2020 r. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-01-29 13:22:08 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XV/123/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania polegającej na zmianie części treści uzasadnienia na: "Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyznaczył termin posiedzenia na 18 lutego 2020 r.". XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:07:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:54:38 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegającej na przyjęciu w kwocie 24.665,00 zł dotacji celowej (po stronie dochodów i wydatków) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz dodaniu załącznika Nr 6 o dotacjach celowych XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:55:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/128/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. r XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 14:59:52 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegającej na dostosowaniu podstawowych wielkości budżetu na 2020 r. do nowych wielkości po przyjęciu dotacji XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:00:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/129/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:02:35 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. polegającej na usunięciu w paragrafie 2 słowa "do" XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:03:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/130/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:05:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/131/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:07:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/132/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019 XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:08:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/133/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z programu wspierania rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:09:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/134/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań określonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2014 -2020” za 2019 rok XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:11:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/135/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2019 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:15:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/136/20 przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2019 r. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:18:47 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/137/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:21:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/138/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-03-09 15:22:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVI/139/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Juncewa XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:08:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 9 marca 2020 r. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:56:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:59:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/141/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2019 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:42:45 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/142/20 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:46:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/143/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Janowcu Wielkopolskim w rejonie ulicy Pałuckiej – Gmina Janowiec Wielkopolski XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:49:31 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/144/20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:59:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 13:54:56 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/140/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania polegającej na zmienie treści uzasadnienia: w ustepie pierwszym podaje się date przedstawienia raportu o stanie gminy "1 czerwca 2020 r." oraz w ustepie czwartym podaje się dzień otrzymania raportu: "15". XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:56:45 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego Marka Kusza w sprawie kandydatury radnego Henryka Zygaja na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-06-01 14:58:53 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały nr XVII/145/20 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 1: 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Henryka Zygaja z funkcji Zastepcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim. 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego stwierdza się, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim powołany został radny Henryk Zygaj" XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-08-31 13:09:18 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/153/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:10:29 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; wystąpienie Skarbnika, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/154/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:16 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu nr 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim; wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rewizyjnej, dyskusja, podjęcie uchwały nr XVIII/155/20 i zmianę numeracji porządku obrad. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:11:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 13:12:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 1 czerwca 2020 r. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:13:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/146/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:16:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/147/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:18:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/148/20 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:22:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/149/20 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:25:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/150/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Wielkopolski XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:27:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/151/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2020/2021 XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:42:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/152/20 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:45:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/153/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:47:29 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/154/20 zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:52:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XVIII/155/20 w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:51:16 Głosowanie w sprawie wyboru Marka Jana Kusza na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:50:22 Głosowanie w sprawie wniosku fomalnego Aleksandry Walendowskiej o zamknięciu listy kandydatów w wyborach Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:41:09 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Aleksandry Walendowskiej do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-08-31 14:41:56 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Bartosza Bembnisty do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości 150 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-08-31 14:40:10 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego Teresy Rusiewicz do projektu uchwały nr XVIII/149/20 o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury w wysokości od 100 do 200 % XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-09-11 12:09:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:14:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:19:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:32:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:22:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr XIX/156/20 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:08:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:06:48 Propozycja zmiany porządku obrad polegającej na zmianie kolejności rozpatrywanych projektów uchwał w następujący sposób: „5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Janowiec Wielkopolski na świadczenie usługi polegającej na modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026” XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:42:49 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych zadania inwestycyjnego pn. „Zakup z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach gminnych w Laskowie i Sarbinowie Drugim” z kwotą 150 000,00 zł i wpisanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu na budynku gminnym w Juncewie” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:44:24 Wniosek Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o usunięcie z wydatków budżetowych środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji siedziby Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim – wpłata na fundusz celowy Policji z kwotą 50 000,00 zł i o zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 50 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:51:48 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2330C Laskowo-Recz na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski – pomoc finansowa dla Powiatu Żnińskiego” z kwotą 100 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 12:54:34 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o dodanie do wydatków budżetowych nowego zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynku gminnego w Sarbinowie Drugim – budynku użytkowanego przez Szkołę Podstawową” z kwotą 20 000,00 zł” i o zmniejszenie kwoty rezerwy ogólnej o 20 000,00. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:08:44 Wniosek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie z wydatków budżetowych inwestycji pn. „Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna” z kwotą 150 000,00 zł. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:18:28 Głosowanie w sprawie zmian w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020-2026 w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-09-11 13:09:47 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Leszka Rutkowskiego w sprawie zaplanowania wydatków dla inwestycji "Przebudowa kładki na rzece w miejscowości Wełna" kwocie 30 tyś. zł na rok 2020 oraz 120 tyś. zł na rok 2021 XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2020-11-02 15:04:54 PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD SESJI TESTOWEJ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:21:46 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-02 15:32:34 GŁOSOWANIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI O XYZ SESJA TESTOWA 2.11.2020 za
2020-11-27 13:19:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 6 listopada 2020 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:44:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:52:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:55:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:58:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Gminy Janowiec Wielkopolski za zasługi i wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-11-27 14:01:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:03:57 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021– 2023 XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:07:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 14:10:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021-2027” XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:41:28 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 1) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ;" XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:42:24 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu do § 2 punktu 2) na końcu zdania: ", z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:43:05 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 3 akapicie zdania "W zapisach dotyczących zwolnień z podatku uszczegółowiono, iż zwolnienia nie dotyczą sytaucji, w których zwalniany przedmiot opodatkowania zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:49:50 Głosowanie w sprawie zmiany w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. polegającej na dopisaniu w uzasadnieniu do projektu uchwały po 1 akapicie zdania "Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku, z dnia 26.10.2020 r." XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 15:08:21 Głosowanie w sprawie wniosku radnej pani Aleksandry Walendowskiej w sprawie udzielenia dofinansowania w kwocie 84 tyś zł dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:50:53 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 55 zł za 1 dt. w projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 roku przygotowanym przez Burmistrza XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:16:30 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Bartosza Bembnisty w sprawie usunięcia punktu 9 z porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-11-27 13:18:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:09:09 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:31:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:52:51 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:06:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:39:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:42:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2026 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:46:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2021 XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:51:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia symbolu graficznego (logo) Gminy Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 14:55:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Janowiec Wielkopolski XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 15:01:01 Głosowanie nad projektem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2020-12-21 15:04:15 Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:51:13 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o usunięcie kwoty 50 tyś. zł przeznaczonych na realizacje dokumentacji na kładkę na rzece w miejscowości Wełna w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 r. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:01:46 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wyłączenie z realizacji inwestycji „Wieża ciśnień” w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:36:32 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji „kładka na rzece w miejscowości Wełna” w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:38:15 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o wycofanie inwestycji Wieża ciśnień w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 15:00:09 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów o utrzymanie wynagrodzenia Burmistrza na dotychczasowym poziomie w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:46:46 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 700;70005 w par. 0770 zwiększono o 100.000,00 zł planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, w dziale 758;75802 w par. 2750 przyjęto do budżetu w kwocie 37.869,00 zł środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych gmin, w dziale 855;85501 w par. 2060 zmniejszono o 12.789,00 zł dotację na świadczenia wychowawcze, w dziale 855;85502 w par. 2010 zmniejszono o 33.582,00 zł dotację na świadczenia rodzinne. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 13:49:54 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2020 rok polegających na: w dziale 758;75818 w par. 4810 ponadto zwiększono o 115.869,00 zł rezerwę ogólną (wynik zmian wynosi 55.869,00 zł); w dziale 754;75412 zmniejszono o 7.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania OSP oraz zwiększono o 7.000,00 zł środki na inwestycje dotyczące rozbudowy remizy OSP w Janowcu Wielkopolskim, w związku z pracami dodatkowymi, w dziale 855;855501 zmniejszono o 12.789,00 zł planowane wydatki na świadczenia wychowawcze oraz w 85502 o 33.582,00 zł planowane wydatki na świadczenia rodzinne, w zw. ze zmniejszeniem dotacji na te cele, w dziale 900;90015 w par. 4260 zmniejszono o 30.750,00 zł wydatki na zakupy energii oraz o 16.000,00 zł wydatki na spłaty zobowiązań dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego, zwiększono natomiast o 46.750,00 zł wydatki na usługach pozostałych, w dziale 921;92109 w par. 2480 zmniejszono o 8.000,00 zł planowaną dotację podmiotową dla MGOK w Janowcu Wielkopolskim, w dziale 921;92116 w par. 2480 zwiększono o 30.000,00 z planowaną dotację podmiotową dla Publicznej Biblioteki w Janowcu Wielkopolskim w zw. z dodatkowymi potrzebami w funduszu płac zgłoszonymi przez Dyrektora Biblioteki. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2020-12-21 14:03:47 Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2020–2026 polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków w związku ze zmianami budżetowymi. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:07:27 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:08:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 lutego 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:32:39 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:39:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:41:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:50:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na dodaniu w podstawie prawnej oraz uzasadnieniu numeru uchwały: XXV/199/21 XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:51:28 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” polegającej na nadaniu nowego brzmienia § 11 Regulaminu przyznawania Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 29 marca 2021 roku: § 11. Wysokość „Stypendium Gminy Janowiec Wielkopolski” ustalana jest corocznie w zależności od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski oraz liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium uczniom spełniającym kryteria., przy czym nie może być ona mniejsza niż 500 zł oraz wyższa niż 1000 zł. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:52:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych” XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:40:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:45:28 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, a także trybu ich pobierania XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:48:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za rok 2020 rok XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 13:36:02 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żnińskiego polegającej na zmianie słów w paragrafie 1 oraz uzasadnieniu : "nr 2330C Laskowo - Recz" na "nr 2328C Janowiec Wlkp. - Rzym" XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-03-29 14:38:30 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego radnego pana Kazimierza Zabłockiego o ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w paragrafie 1 ustęp 2 w kwocie 30 zł. i w ust. 3 - 60 zł XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:07:15 Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza w sprawie wycofania z porządku obrad sesji punktu 11 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:07:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:08:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:49:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:51:49 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:53:31 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 r. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:57:48 Głosowanie nad wnioskiem Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przyznania nagród rocznych w wysokości 200 % Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim oraz 150 % Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 13:59:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przyznanie nagród rocznych dyrektorom instytucji kultury XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:02:24 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:05:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Janowiec Wielkopolski do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja" oraz wyznaczenia Delegata XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-06-10 14:08:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:06:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:07:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 lipca 2021 r XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:23:54 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2021 rok XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:26:07 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:29:01 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 ust. 4 lit. b) dopisaniu po słowie zysku usuwając przecinek „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:30:09 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 3 usuwa się ust. 6, a dotychczasowa numeracja ust. 7,8 i 9 otrzymuje odpowiednio numery 6,7 i 8 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:31:16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w ) § 6 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści : „3. Przyznana dotacja przekazywana będzie do spółki wodnej nie później niż w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy.” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:32:07 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku do uchwały w § 6 usuwa się ust. 4 w całości, XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:33:26 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania, polegającej na: w załączniku Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji w załącznikach pod poz. 3) dopisujemy po słowie zysku usuwając kropkę „lub osiągnięty zysk w całości przeznaczono na cele statutowe” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:34:30 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:36:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:39:29 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022 XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:41:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:43:13 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-02 13:45:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:05:59 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 2 września 2021 r. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:51:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:53:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2021 roku XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:56:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 14:00:10 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, polegającej na zmianie w załączniku do uchwały zapisu w § 2 pkt. 4 Regulaminu o treści : „azotyny”, a winno być zastąpione wyrażeniem „azotany”. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:49:06 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w dochodach dziale 758;75801 w par. 2920 przyjęto do budżetu w kwocie 27.580,00 zł środki z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-09-28 13:50:22 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021, polegającej na w wydatkach dziale 801;80101 ze środków z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 27.580,00 zł zaplanowano wydatki na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w utrwalaniu wiadomości, z tego 6.300,00 zł zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe, 18.000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych oraz 3.280,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:14:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:55:41 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:01:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz zasad poboru podatku od nieruchomości na 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:13:23 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:15:46 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:21:07 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:24:08 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, wskazania organu do tego uprawnionego oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:26:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:29:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:35:10 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Janowiec Wielkopolski 2021 r. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:36:52 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 października 2021 r. w sprawie poparcia rewitalizacji linii kolejowej nr 281 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:40:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 13:09:26 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na usunięciu punktu: 4. Wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa i zmianę numeracji kolejnych punktów. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:20:21 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok polegającej na zmianie treści § 2. pkt. 1 i 2 z " 1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 1,94 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 9,81 zł od stanowiska" na "1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim 2,00 zł za m2 , przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 852,75 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni – wielokrotność 1 m2., 2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich 10,00 zł od stanowiska." XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2021-11-23 14:12:04 Głosowanie w sprawie wniosku radnego pana Kazimierza Zabłockiego o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 57 zł za 1 dt XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM przeciw
2021-12-20 13:11:38 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt nr 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXII/262/21 i tym samym zmianę numeracji punktów porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:15 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:12:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 23 listopada 2021 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:43:17 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2021 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 13:45:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2021–2030 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:12:33 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:26:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022-2026, XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:29:15 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2022 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:34:27 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:36:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 r. XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:39:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:48:40 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:52:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:55:16 Głosowanie nad projektem uchwały sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:47:55 Głosowanie w sprawie wniosku Burmistrza Janowca Wielkopolskiego o: zmianę zapisu § 3 z „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku.” na „Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Janowca Wielkopolskiego od 1 sierpnia 2021 roku.”, dodanie § 4 o treści: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” oraz zmianę treści § 1 ust. 2. z „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowiec Wielkopolski, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” na „Łączne wynagrodzenie Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem ust. 3, wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2021-12-20 14:33:30 Głosowanie w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) uchwala się, co następuje:” XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIIM za
2022-05-19 13:11:33 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:12:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 29 marca 2022 r. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:44:56 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania. XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 14:47:37 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2021 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:16:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:38:00 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:40:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2026 XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:43:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2022 roku XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:46:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:50:50 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:51:41 Głosowanie w sprawie poprawki do Punkt 2 Regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV/…./22 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 maja 2022 r. otrzymuje brzemiennie: „2. Kąpielisko strzeżone jest przez ratowników w sezonie kąpielowym przez 7 dni w tygodniu w godzinach 11:00 – 19:00 i podzielone jest na strefy:” XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:53:20 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 15:57:01 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-05-19 13:07:59 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na zmianie treści punktu 14. z "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia regulaminu kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22 ": na: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kąpieliska i plaży w Laskowie nad Jeziorem Łopienno, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji, dyskusja, podjęcie uchwały nr XXXV/295/22" XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:12:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:16:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 czerwca 2022 r. XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:53:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:56:18 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 13:59:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Rogowo prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Żnina XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:01:58 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Wielkopolski na rok szkolny 2022/2023 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-09-14 14:04:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami mieszanymi wiekowo, jak również określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Janowiec Wielkopolski jest organem prowadzącym XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:05:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:06:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 14 września 2022 r. XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:09:23 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-10-04 13:11:41 Głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2022 roku XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:07:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:34:15 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:36:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-11-15 13:40:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:05:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:06:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 9 grudnia 2022 r. XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:12:47 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2022 rok XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:14:34 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2022–2030 XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:17:48 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 45 położonej w miejscowości Zrazim – gmina Janowiec Wielkopolski XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:20:44 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2022-12-28 13:19:49 Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego polegającej na nadaniu nowego brzmienia paragrafowi 1: "§ 1. W wyniku rozpatrzenia skargi zawartej w piśmie z dnia 9 grudnia 2022 r., na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Leszka Grzeczki w związku z niewykonywaniem czynności nakazanych prawem, tj. braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postanawia się o odrzuceniu skargi." XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:07:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:37:44 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 polegającej na usunięciu § 4 i zmianie numeracji kolejnych paragrafów z § 5 na § 4 i z § 6 na § 5. XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:38:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:41:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:44:49 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:48:52 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok polegającej na zmianie treści § 3 z ”Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.” na „Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:49:33 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:52:45 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok polegającej na dodaniu treści do § 13 ust. 3: „3. Przebieg konsultacji: a) konsultacje ogłoszone zarządzeniem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego Nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - trwały od 13 do 23 stycznia 2023 roku, b) informację o zarządzeniu konsultacji w formie komunikatu oraz projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji i formularz zgłoszenia uwag zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim oraz przesłano zainteresowanym organizacjom pożytku publicznego, wyznaczając termin złożenia opinii i uwag, c) zgodnie z protokołem z przebiegu konsultacji, we wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące treści uchwały.” XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:54:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 13:58:13 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców do placówek oświatowych XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:03:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:06:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019 – 2023 XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-01-27 14:09:35 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:07:16 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLIV/354/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 13, 14,15 na 14,15,16. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:08:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:09:06 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim, odbytej w dniu 27 stycznia 2023 r. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:36:37 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:39:36 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:42:56 Głosowanie nad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski w 2023 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:44:45 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2022 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:46:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025 XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:47:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2021 – 2023” XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:49:53 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:51:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-02-28 13:54:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:08:57 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/367/23 i punkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim, wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr XLVI/368/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 11, 12,13 na 13,14,15. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:10:23 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 13:11:00 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 marca 2023 r. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:20:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego wotum zaufania XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 14:25:05 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Janowiec Wielkopolski za 2022 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:01:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:09:24 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:11:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowej XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:13:55 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przedmiotu działania i powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Promocji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:03 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-05-08 15:18:59 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu Wieży Ciśnień w Janowcu Wielkopolskim XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 13:07:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 13:08:28 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 20 czerwca 2023 r. XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 13:08:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 26 czerwca 2023 r. XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 14:39:48 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 14:42:17 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu w 2023 r. XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 14:44:19 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Janowiec Wielkopolski XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 14:46:52 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-08-24 13:06:24 Głosowanie w sprawie usunięcia z porządku obrad pkt 8 i tym samym zmianę numeracji porządku obrad. XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:10:26 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków , wystąpienie Burmistrza, dyskusja, podjęcie uchwały nr L/389/23 i zmianę numeracji pozostałych punktów porządku obrad z 15, 16,17, 18 na 16,17,18, 19. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:11:11 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:50:35 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:52:59 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:56:01 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Janowiec Wielkopolski oraz ustalenia wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:00:33 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski polegającej na zmianie treści paragrafu 1 z: "§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 624/6 o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00011030/7; niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/9 o pow. 0,0047 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006376/6 oraz niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/11 o pow. 0,0463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006775/3, z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz zaplecze dla realizacji działań z zakresu polityki senioralnej dla seniorów z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski." na "§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby prawnej zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 624/6 o pow. 0,0459 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00011030/7; niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/9 o pow. 0,0047 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006376/6 oraz zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 624/11 o pow. 0,0463 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KW BY1Z/00006775/3, z przeznaczeniem na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim oraz zaplecze dla realizacji działań z zakresu polityki senioralnej dla seniorów z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski." L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:05:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Wielkopolski L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:11:12 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:13:00 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Janowiec Wielkopolski i efektów jego realizacji za rok 2022 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:15:22 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:17:25 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:22:09 Głosowanie w sprawie wniosku komisji rady o zmianę treści paragrafu 1 projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego z: "§ 1. Nadać rondu w miejscowości Janowiec Wielkopolski, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Śniadeckich, Podgórnej, Powstańców Wielkopolskich i Tadeusza Kościuszki, położonemu na działkach o numerach 321, 322 i 323 - stanowiących drogi gminne, nazwę: …….." na: "§ 1. Nadać rondu w miejscowości Janowiec Wielkopolski, zlokalizowanemu u zbiegu ulic Śniadeckich, Podgórnej, Powstańców Wielkopolskich i Tadeusza Kościuszki, położonemu na działkach o numerach 321, 322 i 323 - stanowiących drogi gminne, nazwę: Janowy Młyn." L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:22:47 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 13:11:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 sierpnia 2023 r. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-10-30 14:26:26 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków L SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM wstrzymał się
2023-12-18 13:05:35 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad polegającej na dodaniu punktu 13: "13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 - dopłata do 1 m3 sprzedanej wody , wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LII/417/23" i zmianę numeracji dalszych punktów porządku obrad z: 13, 14, 15 na: 14, 15 i 16. LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 13:06:19 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 13:07:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 28 listopada 2023 r. LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 13:33:25 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2023 rok LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 13:35:11 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2023–2030 LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:00:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2024 rok LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:03:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2024-2030 LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:05:16 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024 LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:07:27 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:09:51 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Janowiec Wielkopolski LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:12:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2023-12-18 14:17:04 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2023 - dopłata do 1 m3 sprzedanej wody LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:09:02 Głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt: " 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Żerniki, Wełna, Posługowo, Kołdrąb, Sarbinowo Drugie, Miniszewo, Gącz i Ośno – gmina Janowiec Wielkopolski, wystąpienie Burmistrza, opinia Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/428/24." i punkt "16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, podjęcie uchwały nr LIII/429/24" oraz tym samym zmianę numeracji porządku obrad. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:09:56 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:10:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim odbytej w dniu 18 grudnia 2023 r. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:51:19 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:53:22 Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:55:32 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 13:59:39 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:02:02 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim" na rok 2024 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:03:42 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa „Razem dla rozwoju” LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:09:54 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:17:21 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Janowiec Wielkopolski LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:38:14 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim w 2023 roku LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:39:31 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Janowiec Wielkopolski na lata 2024– 2028 LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:42:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Żerniki, Wełna, Posługowo, Kołdrąb, Sarbinowo Drugie, Miniszewo, Gącz i Ośno – gmina Janowiec Wielkopolski LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za
2024-02-19 14:44:18 Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Janowca Wielkopolskiego LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM za